آموزش تا کردن دستمال جیب مدل پرزیدنت

 

 

presidential-illustration_01-1

 

1-بر اساس تصویر دستمال جیب را باز میکنیم .

2-از سمت راست به سمت چپ تا میکنیم.

3-حالا دستمال جیب را از سمت چپ به راست تا زده.

4-از سمت بالا به سمت پایین تا میزنیم.

5-در انتها دستمال جیب کت را به سمت بالا بچرخانید تا لبه های دستمال جیب کت رو به بالا باشد.

و عرض دستمال جیب را با عرض جیب کت تنظیم کنید.