آموزش تا کردن دستمال جیب مدل پف

 

 

puff-illustration_01-1

 

 

۱-بر اساس تصویر دستمال جیب را باز میکنیم .

۲-دستمال جیب کت را از مرکز نیشگون گرفته و به سمت بالا میکشید.

3-حالا انگشتان خود را به صورت حلقه درآورده و دستمال جیب را از بین حلقه به سمت بالا عبور داده.

4-دستمال جیب کت را از مرکز نگه دارید.

5- عرض دستمال جیب را با عرض جیب کت تنظیم کنید.