آموزش تا کردن دستمال جیب مدل کلاسیک

classic-illustration_01-1

۱-بر اساس تصویر دستمال جیب را باز میکنیم .

۲-از سمت راست به سمت چپ تا میکنیم.

۳-دستمال جیب را از پایین به سمت بالا تا کرده در این مرحله دستمال جیب باید یک چهارم ابعاد اصلی بشود.

۴-حالا دستمال جیب کت را از سمت چپ به سمت راست تا میزنیم.

۵-در انتها دستمال جیب کت را به سمت بالا بچرخانید تا لبه های دستمال جیب کت رو به بالا باشد.

و عرض دستمال جیب را با عرض جیب کت تنظیم کنید.